VILLKOR

VIBOLAGEN AB, är ett företag som tillhandahåller en digital leverantörsplattform www.vibyggare.com

En plattform som ger VIBYGGAREs medlemmar information ,utbildning men framförallt tilltalande prisavtal hos VIBYGGARES anslutna leverantörer.

Villkor som tillämpas mellan VIBYGGARE och Medlemmarna.

En medlem är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som genom att ansluta sig till Vibyggare enligt nedan, slutit ett avtal med VIBYGGARE om användande av erbjudanden och avtal som VIBYGGARE löpande skapar för sina medlemmar

Medlems ansvar

För att kunna nyttja Vibyggares förmåner krävs medlemskap. Medlemskap erhålles genom en registrering på VIBYGGARE.com alternativt via ifylld medlemsansökan inskickad till Vibyggare AB. Betalning utföres digital alt via faktura.

Medlem erhåller efter registrering en länk till sitt medlemsskapbevis som skickas digitalt Det är respektive medlems ansvar att informera inköpsansvariga internt om medlemsnummer . Medlemsregistering har en handläggningstid om ca 7 arbetsdagar till dess att leverantörerna har den nya medlemmen upplagd.

VIBYGGARE äger rätt att av tekniska eller driftsmässiga skäl ändra medlems och användares användarnamn eller lösenord. Medlemmen skall i förväg underrättas om sådan ändring.

Medlem i VIBYGGARE förbinder sig att följa VIBYGGAREs vid var tid gällande instruktioner för medlemskap. Varje medlem förbinder sig även att följa all tillämplig lagstiftning. Medlem förbinder sig att via VIBYGGAREs plattform och forum inte sprida uppgifter som kan anses innefatta hets mot folkgrupp, uppvigling, pornografi, våldsskildring eller andra uppgifter som på annat sätt kan väcka anstöt eller strider mot gällande lagstiftning. VIBYGGARE har rätt att avlägsna sådant material från hemsidans forum.

VIBYGGARE avser att erbjuda sina medlemmar fördelaktiga avtal och information från en bred leverantörsplattform. De förmånliga villkoren tillämpas så länge en leverantör och/eller medlemmen är knuten till vibyggare.com.

VIBYGGARE ansvarar inte för kvaliteten eller funktionen hos de varor eller tjänster som erbjuds via leverantörsplattformen. VIBYGGARE är inte i något fall ansvarig för fel eller brist i vara eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller betalning, eller annat som kan uppstå i relationen mellan medlemsföretag och leverantör.

Medlem i Vibyggare äger inte i något fall rätt att rikta krav mot VIBYGGARE på grund av tillfälliga driftstörningar av leverantörsplattformen, eller för att Tjänsten inte varit åtkomlig eller inte fungerat tekniskt tillfredsställande. VIBYGGARE äger rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för service, underhåll, uppgraderingar och ändringar.

VIBYGGARE ansvar inte i något fall för indirekta skador som medlem förorsakats genom användande av leverantörsplattformen och gällande avtal.

Medlemsuppgifter och personuppgifter

De uppgifter som Medlem lämnar vid registrering lagras i VIBYGGAREs medlemsdatabas. Innehållet i Vibyggares databas är konfidentiellt om ej annat anges i dessa allmänna villkor.

Genom lämnande av personuppgifter till Vibyggare lämnas samtycke till att att i den mening som avses i personuppgiftslagen, behandla dessa i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter som omfattas av Tjänsten.

Vid registrering godkänner medlem

Vibyggare kan överlåta uppgifterna till samarbetspartners. Vibyggare kan använda uppgifterna för att informera medlem om förmånliga erbjudanden från Vibyggares samarbetspartners.

Medlemmen och kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom e-postmeddelande till info@vibyggare.com med angivande av att samtycket återkallas.

Medlem ansvarar för att registrerade uppgifterna i VIBYGGARE medlemsdatabas är uppdaterade och korrekta i enlighet med medlemens företagsuppgifter mm

Avtal mellan VIBYGGARE och Medlemmen avseende medlemsskap träder i kraft när medlem registrerats och gäller under ett år därefter. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget såvida inte uppsägning sker tre månader före avtalstidens utgång. Uppsägning till VIBYGGARE ska ske skriftligt. Återbetalning av erlagd medlemsavgift utförs ej om medlemmen säger upp sitt medlemskap i förtid .

Allmänna villkor kan ändras av Vibyggare genom meddelande till medlemmen via e-post Ändring av de allmänna villkoren ska meddelas senast 30 dagar före den dag då ändringen träder i kraft. Om medlemmen inte godtar ändring av villkor skall denne, genom meddelande till Vibyggare.com säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande. Sker ingen uppsägning anses medlemmen ha accepterat ändringen och blir därmed bunden av de nya villkoren. Om ändring av de allmänna villkoren beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändringen komma att träda i kraft omedelbart.

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och övriga rättsförhållanden mellan Vibyggare och medlem.

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Förfarandet skall äga rum i Stockholm.

Angivna priser i Tjänsten, eller som i övrigt överenskoms mellan parterna, är, om inte annat anges, exklusive moms.

Årsavgift och Villkor

Medlemsavgiften gäller från inträdelsedagen och 12 månader framåt. ( Dvs ej kalenderår)

Medlemmen kan välja på följande alternativ gällande betalning av medlemsavgift.

Årsbetalning (12 månaders avgift)4900 kr

Månadsavgift (årsavgift uppdelad på 12 månader) 415 kr per månad

(Vid månadsavgift utgår en faktureringsavgift om 45 kr per faktura)

Samtliga priser angivna exklusive moms.